Monday, August 2, 2010

IMPLIKASI TERHADAP P&P

IMPLIKASI MODEL PENGAJARAN PEMPROSESAN MAKLUMAT


Setiap teori mahupun model pengajaran mempunyai implikasinya yang tersendiri terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Begitu juga dengan model pengajaran pemprosesan maklumat Gagne ini. Antara implikasinya model ini adalah terhadap guru dan juga murid selain kepada proses pengaajran dan pembelajaran itu sendiri.

Implikasi pertama, guru perlu menggunakan bahan konkrit untuk mengajar bahasa. Ini kerana dengan menggunakan bahan konkrit, murid akan lebih memahami pengajaran bahasa kerana murid memerlukan benda maujud untuk mengaitkannya dengan pemahaman mereka.

Seterusnya, guru perlu mengajar sesuatu kemahiran mengikut urutan (rangkaian motor). Hal ini kerana dengan mengajarkan sesuatu kemahiran mengikut urutan bagi memudahkan murid untuk menguasai kemahiran tersebut. Contohnya, dalam kemahiran bahasa, guru akan mengajarkan kemahiran lisan terlebih kerana kemahiran ini merupakan kemahiran yang lebih rendah berbanding kemahiran membaca dan seterusnya kemahiran menulis yang lebih tinggi.

Selain itu, guru perlu membimbing murid membezakan ciri-ciri penting. Bimbingan guru ini penting bagi mengelakkan murid membuat kesilapan ketika membezakan sesuatu ciri penting. Apabila guru membimbing murid, guru perlulah membuat penerangan terlebih dahulu bagi memastikan murid faham apa ciri penting tersebut.

Implikasi lain, melalui model ini guru dapat membimbing murid mengenal pasti ciri-ciri khusus untuk membina konsep dan hukum. Hal ini kerana apabila murid telah dibimbing oleh guru mengenal pasti ciri khusus maka murid akan dapat membina konsep atau rumus. Contohnya, guru memberikan beberapa ciri khusus seperti bersisik, berekor, bersirip dan berenang kepada murid kemudian murid akan dapat membina konsep bahawa ciri tersebut merupakan ciri seekor ikan.

Terakhir, guru dapat membimbing murid menggunakan prinsip, hukum dan teorem untuk menyelesaikan masalah. Ini dapat dilihat ketika guru mengajarkan operasi +,-,x dan ÷ kepada murid. Kemudian dengan bimbingan guru, murid akan cuba menyelesaikan masalah matematik yang diberikan oleh guru.


 1. Implikasi Model Pengajaran Ekspositori

Sesuai digunakan untuk mengajar konsep dan kemahiran sesuatu pelajaran dalam peringkat perkembangan. Ia kurang berkesan jika digunakan untuk keseluruhan waktu mengajar. Tidak sesuai untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P) sekolah rendah. Ini kerana murid sekoalh rendah masih belum mampu untuk belajar dengan teknik ekspositori mereka akan cepat berasa bosan dan jemu dengan P&P yang sama dan berulang-ulang.

Selain itu, guru dapat menjimatkan masa. Model ini merupakan cara paling berkesan untuk menyampaikan kemahiran, konsep dan prinsip matematik, sains dan sebagainya. Ini kerana kemahiran tersebut memerlukan penyampaian maklumat dan penerangan yang berulang-ulang oleh guru bagi mengukuhkan pemahaman murid.

Sebagaimana yang dinyatakan, kaedah ekspositori hanya sesuai digunakan untuk menyampaikan pelajaran dalam peringkat perkembangan sahaja. Jika kaedah ini digunakan untuk keseluruhan waktu mengajar, kaedah ini akan menjadi kaedah syarahan yang dianggap kurang berkesan untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah.

Seterusnya, model ini murid akan akan menerima isi pelajaran dari guru. Murid tidak digalakkan memikirkan atau menyoal tentang apa yang dipelajari. Mereka hanya mempelajari apa yang patut dipelajari sahaja. Model ini menggunakan pendekatan yang berpusatkan guru di mana guru yang akan menyampaikan sesuatu isi pelajaran tanpa dipersoalkan oleh murid.

2.Implikasi Model Pengajaran Inkuiri
Dalam model ini, murid melibatkan diri dalam menguji konsep dan hipotesis. Murid akan mengambil bahagian yang aktif dalam pembelajaran, menganalisis data, menyemak hipotesis dan membuat refleksi terhadap pembentukan ilmu yang timbul. Murid akan lebih mudah memahami sesuatu konsep melalui model ini kerana murid sendiri yang membuat pengujian untuk memahaminya.

Ini dapat dilihat bahawa proses ‘hands on’ akan memberi kesan yang lebih mendalam kepada murid. Selain mengukuhkan lagi ingatan murid terhadap sesuatu konsep atau tajuk. Hal ini kerana manusia lebih mudah memahami dan mengingati perkara yang mereka sendiri lakukan secara amali berbanding lisan.

Model ini membantu guru menentukan objektif pelajaran mengikut tahap kebolehan pelajaran dan menyediakan bahan yang sesuai.

Merancangkan langkah-langkah membentuk sesuatu konsep, prinsip, ataupun teori dengan jelas dan terperinci. Menggalakkan murid melibatkan diri secara aktif dalam proses inkuiri dengan guru memainkan peranan sebagai fasilitator yang berkesan.
Selepas peringkat akhir inkuiri, guru harus memberi ulasan atau penilaian terhadap hasil inkuiri murid.

ANALISIS SWOT

STRENGTH (KEKUATAN)
 • Rangsangan dari persekitaran luar diterima dalam sistem saraf melalui deria, selepas itu, maklumat akan di tafsir dalam satu ingatan, kemudia ia di hantar ke stor jangka panjang dan akhirnya kepada pengerak tindak balas melalui sistem saraf.
 • Berfokuskan kepada naluri semulajadi kita untuk memahami dunia dengan lebih mendalam melalui langkah-langkah yang bersistematik dan berurutan.
 • Melalui model projek, murid boleh belajar melalui aktiviti permainan, kerja praktik, kajian luar dan lawatan.
 • Berdasarkan model inkuiri, murid dapat melibatkan diri dalam proses penaakulan bagi mengasahkan kemahiran menyoal dan membuat kesimpulan serta membina dan seterusnya menguji konsep dan hipotesis.
 • Mendapat ganjaran daripada guru dan melakukan tingkah laku melalui peneguhan yang diberikan.
 • Guru lebih bersedia sebelum membuat pengajaran di dalam bilik darjah.
 • Guru mengetahui teknik dan kaedah yang dapat membantu murid mengingati isi pelajaran.
 • Model ini mempunyai maklumat yang holistik mengenai bagaimana minda memproses maklumat, menerima maklumat, menyimpan maklumat, mengeluarkan maklumat untuk menggunakannya jika perlu dan mengubahsuai maklumat.
 • Model pemprosesan maklumat telah menekankan cara-cara merangsang desakan dalaman manusia untuk mencari makna dengan memperolehi dan mengorganisasi data, menyedari masalah dan menjana penyelesaian kepada masalah dan membentuk konsep dan bahasa untuk menyampaikannya.
 • Tokoh Gagne telah menerangkan beberapa fasa yang penting dalam ingatan jangka panjang. Pengalaman-pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman-pengalaman baru demi memudahkan proses pembelajaran berlaku. Gagne mengenal pasti dan menyarankan lapan fasa yang biasa dialami oleh manusia dalam sesuatu pembelajaran, iaitu fasa motivasi, fasa kefahaman, fasa penyimpanan, fasa penahanan, fasa ingatan kembali, fasa generalisasi, fasa prestasi dan fasa maklum balas.
 • Tokoh Gagne juga telah menerangkan mengenai lapan teori pembelajaran. Teori ini boleh dijadikan panduan kepada guru-guru dalam mengaplikasikannya semasa menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Teori-teori ini telah menerangkan beberapa langkah iaitu daripada peringkat yang mudah ke peringkat yang lebih kompleks.
 • Di dalam model pemprosesan maklumat ini, ia mempunyai beberapa model lain yang manjadi sub-sub di bawahnya. Antaranya adalah, model ekspositori, model inkuiri, dan model projek. Model-model ini sesuai untuk dijadikan rujukan oleh guru-guru sebagai panduan dalam memastikan keberkesanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

WEAKNESS (KELEMAHAN)
 • Memerlukan motivasi untuk melaksanakan proses pembelajaran.
 • Pembelajaran berlaku melalui proses pelaziman tingkah laku yang sudah biasa di lakukan.
 • Murid akan mengulang tingkah laku yang baik jika di beri pujian atau ganjaran daripada guru.
 • Guru perlu menarik perhatian murid ketika ingin memulakan proses pembelajaran.
 • Murid tidak akan mendapat ilmu pengetahuan baharu.
 • Sebahagian murid akan menghadapi masalah dalam memahami isi pelajaran
 • Tahap kemampuan intelektual setiap murid berbeza antara satu sama lain.

OPPORTUNITIES (PELUANG)
 • Murid dapat memahami konteks konsep dan prinsip melalui model ekspositori.
 • Murid dapat menetapkan matlamat untuk diri sendiri.
 • Dapat memotivasikan murid supaya mengambil inisiatif
 • Masyarakat dapat mencapai matlamat pendidikan peribadi, sosial dan kendiri.
 • Melalui pengajaran dan pembelajaran, guru dapat menyalurkan nilai kebudayaan dan kebangsaan.
 • Model ini dapat menunjukkan kesedaran dan penghargaan mengenai potensi diri murid-murid.
 • Guru boleh mempelbagaikan cara pengajaran bagi menarik minat murid.
 • Menerusi model pemprosesan maklumat ini, pelbagai peluang yang boleh diambil oleh guru-guru mahupun pelajar dalam mengaplikasikan model ini di dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya menjadi lebih berkesan.
 • Kupasan mengenai model ini oleh Robert Mills Gagne telah memperkenalkan pelbagai fasa dan teori-teori mengenai proses pengajaran dan cara menyimpan maklumat dalam ingatan jangka masa panjang.
 • Kajian yang lengkap mengenai model pemprosesan maklumat ini memberi banyak faedah kepada individu dalam cara memproses maklumat.

THREAT (ANCAMAN)
 • Murid hanya ingin mempelajari sesuatu sekiranya mendapat ganjaran daripada guru sahaja.
 • Guru perlu mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajarn untuk mengelakkan murid merasa bosan.
 • Peneguhan yang diberikan perlulah bersesuaian dengan tahap dan potensi murid.
 • Murid akan keliru dengan isi pelajaran apabila mereka tidak memahami apa yang guru sampaikan.RUJUKAN

BUKU:

CHOONG LEAN KEOW. (2009). MURID DAN ALAM BELAJAR. KUALA LUMPUR. KUMPULAN BUDIMAN SDN.BHD. .

EE AH MENG. (tt). PSIKOLOGI DALAM BILIK DARJAH. KUALA LUMPUR. PENERBIT FAJAR BAKTI SDN.BHD.

MOK SOON SANG. (2003). ILMU PENDIDIKAN UNTUK KPLI: (KOMPONEN 1 & 2) SEKOLAH RENDAH PSIKOLOGI PENDIDIKAN & PEDAGOGI. SUBANG JAYA. KUMPULAN BUDIMAN SDN.BHD.

NORAINI AHMAD. (2004). MENGUATKAN INGATAN. KUALA LUMPUR UTUSAN PUBLICATION&DISTRIBUTORS SDN.BHD.


INTERNET:

Agus. Pendekatan Inkuiri dan Pendekatan dalam Mengajar. (May 19, 2010). Retrieved July 22, 2010, from http://agus.blogchandra.com/pendekatan-inquiry-dalam-mengajar/

Model Pemprosesan Maklumat. (2010). Retrieved July 27th, 2010 from blogspot.com: http://gengpemsdbez.blogspot.com/2009/10/model-pemprosesan-maklumat.html


Nasran, R. (2010). Sukan dan kokurikulum. Retrieved July 27th, 2010, from blogspot.com: http://nasran-rushdi.blogspot.com/2009/08/tajuk-model-pemprosesan-dalam/html


Model Pemprosesan Maklumat. (2010). Retrieved July 27th, 2010, scribd: http: www.scribd.com/com/14277943/Konsep-Pengajaran-Model-Pengajaran


RUJUKAN TAMBAHAN

BUKU:

HAJI ABDUL FATAH HASAN. (1996). KECEMERLANGAN MINDA DALAM PEMBELAJARAN KESELURUHAN OTAK DAN DAYA BERFIKIR. KUALA LUMPUR. UTUSAN PUBLICATION&DISTRIBUTORS SDN.BHD.


KHALID MOHAMED NOR. (1993). KAEDAH PEMBELAJARAN BERKESAN. KUALA LUMPUR. CAHAYA PANTAI(M) SDN.BHD.


INTERNET:


Amaljaya. Model of Teaching-Inquiry Model. (May 03,2009). Retrieved July, 22 2010, from http://amaljaya.com/guru/category/models-of-teaching-inquiry-model/